Договір – оферта
на надання послуг
Умови і правила надання послуг

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ФОП Тимощука Руслана Олександровича (далі по тексту - Виконавець) щодо укладення Договору про надання послуг (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

Відповідно до статей 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником, а Виконавець і Замовник спільно - Сторонами цього договору. Договір має юридичну силу відповідно до Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному сторонами.

У зв'язку з викладеним вище, уважно прочитайте текст даної оферти і ознайомтеся з умовами надання послуг. Якщо Ви НЕ згодні з будь-яким пунктом оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг. 

 1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ:
  1. 1.1. Оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу осіб укласти цей Договір на визначених у ньому умовах;
  2. 1.2. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://redford.ua, яка є джерелом інформування Замовника.
  3. 1.3. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору та правил надання послуг. Акцепт здійснюється у спосіб, передбачений пунктом 1.3. цієї Оферти.
  4. 1.4. Замовник - фізична особа, яка прийняла оферту Виконавця, викладену в цьому Договорі та надала згоду на включення її персональних даних та їх подальшої обробки, до бази персональних даних, що знаходиться у Виконавця. Замовником також вважається особа, визначена Замовником в акцепті пропозиції укласти Договір.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. 2.1. У порядку та на умовах, встановлених цією Офертою (Надалі – Договір), Умовами та Правилами надання послуг, що розміщені на сайті Виконавця https://redford.ua, Додатками до Договору, Виконавець зобов’язується надати Замовнику або особі, визначеній Замовником, комплекс освітніх послуг, пов’язаних з вивченням іноземної мови, у тому числі з поглибленою підготовкою у межах розроблених сертифікованими фахівцями навчальних програм (надалі – «Послуги»), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю Послуги.
  2. 2.2. Вартість та програма вивчення Замовником іноземної мови зазначаються у Додатках до Договору, які є невід'ємною його частиною.
  3. 2.3. Акцептом пропозиції даної Оферти (згода Замовника на укладання цього договору  з Виконавцем) на визначених умова, є підписання Замовником Додатку №1 до цього  Договору.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. 3.1. Виконавець зобов’язується:
   1. 3.1.1. Надати Послуги на умовах, визначених у даному Договорі, Додатках до нього та Умовах та правилах надання послуг;
   2. 3.1.2. Забезпечити Замовнику навчання з викладачем з вищою педагогічною або лінгвістичною освітою, компетенція яких підтверджена відповідними сертифікатами; забезпечити проведення занять на іноземній мові у відповідності до рівня групи. Розподіл за групами відбувається відповідно до результатів тестування/співбесіди до початку курсу.
   3. 3.1.3. Надавати Замовнику всі додаткові необхідні для навчання учбові матеріали відповідного рівня - безкоштовно, окрім основних підручників, вартість яких вказана в Додатку до Договору.
   4. 3.1.4. Після закінчення навчального курсу Замовником, надати сертифікат з інформацією про пройдений курс та рівнем володіння іноземною мовою Замовником (у разі успішного складання фінального тестування та відвідування не менше ніж 75 % занять).
   5. 3.1.5. Інформувати Замовника про зміни годин роботи, викликані святковими днями та переносами робочих днів не пізніше ніж за 3 дні до зміни.
  2. 3.1. Виконавець має право:
   1. 3.2.1. Визначати рівень володіння Замовником іноземною мовою на власний розсуд до початку надання Послуг;
   2. 3.2.2. За результатом визначення рівня володіння Замовником іноземною мовою, спрямувати Замовника у навчальну групу, яка складається з осіб, які отримують послуги Виконавця на рівні з Замовником та мають рівень володіння іноземною мовою, наближений до рівня володіння іноземною мовою Замовника;
   3. 3.2.3. До початку надання Послуг, а також у процесі їх надання, якщо це зумовлено обставинами, які знаходяться поза впливом Виконавця, змінювати осіб під керівництвом яких проводяться заняття з іноземної мови відповідно до підпункту 3.1.2. пункту 3.1. Договору;
   4. 3.2.4. Змінювати порядок надання Послуг, розмістивши про це інформацію на сайті https://redford.ua, шляхом внесення змін до даного Договору, не змінюючи у такому випадку загальний обсяг Послуг, що надається.
   5. 3.2.5. Виконавець має право залучати третіх осіб до надання послуг за цим Договором
  3. 3.3. Замовник зобов’язується:
   1. 3.3.1. Дотримуватись встановленого Виконавцем порядку надання Послуг та бути присутнім під час їх надання у місці, визначеному Виконавцем, а у випадку визначення Замовником особи, яка отримує Послуги, забезпечити присутність такої особи та дотримання нею встановленого порядку надання Послуг.
  4. 3.4. Замовник має право:
   1. 3.4.1.У разі неможливості відвідати більше половини занять, передбачених у Додатку до Договору, з причини хвороби, наявність якої підтверджена документально, вимагати перенесення строку надання Послуг на інший період, запропонований Виконавцем.
   2. 3.4.2.Період перенесення строку надання послуг, у випадках, визначених п.3.4.1. Договору, не може перевищувати двох місяців.
   3. 3.4.3.Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, поінформувавши адміністратора Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.
 4. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ
  1. 4.1. Вартість послуг визначається у Додатку №1 до Договору при Акцепті пропозиції укласти Договір.
  2. 4.2. В день укладення Договору, Замовник оплачує вартість Послуг у повному обсязі або сплачує Виконавцю суму, що складає не менше 10% від вартості Послуг та сплачує решту вартості Послуг не пізніше ніж за 1 календарний день до дня початку надання Послуг.
  3. 4.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця або шляхом безготівкового переказу на рахунок Виконавця, визначений у Додатку до Договору.
  4. 4.4. Виконавець залишає за собою право повернення коштів Замовнику та подальше припинення надання Послуг виключно у наступних випадках (підтверджених документально):
   • Безперервний виїзд до іншої країни на період більш як 6 місяців;
   • Вагомі медичні підстави, які потребують лікування у стаціонарі строком більш ніж 1 місяць;
  5. 4.5. У випадку дострокового розірвання даного договору з ініціативи Замовника, кошти сплачені Замовником повертаються у наступному порядку:
   • 100% сплаченої суми - повертається у разі письмової відмови Замовника, поданої Виконавцю не пізніше ніж за 1 день до початку першого уроку;
   • 50% повної вартості курсу навчання - повертається у разі письмової відмови Замовника, поданої Виконавцю не пізніше ніж за 1 день до проходження десятого уроку. У випадку якщо Замовник сплатив вартість навчання не в повному обсязі, кошти не повертаються.
   • 25% повної вартості курсу навчання - повертається у разі письмової відмови Замовника, поданої Виконавцю не пізніше ніж за 1 день до проходження двадцятого уроку. У випадку якщо Замовник сплатив вартість навчання не в повному обсязі, кошти не повертаються.
   • після проходження двадцяти уроків, кошти Замовнику не повертаються.

  Проходженням уроків вважається факт того, що урок групи в якій навчається замовник послуг  відбувся, в незалежності від того чи перебував на даному уроку Замовник послуг, крім випадків обумовлених пунктами 7.3, 7.4, 7.5 даного договору.

  Проходженням уроків вважається факт того, що урок групи в якій навчається замовник послуг  відбувся, в незалежності від того чи перебував на даному уроку Замовник послуг, крім випадків обумовлених пунктами 7.3, 7.4, 7.5 даного договору.

 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. 5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов’язань, передбачених Договором, винна Сторона несе цивільно-правову відповідальність.
  2. 5.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, передбачені Договором, повинна усунути такі порушення у найкоротший строк.
  3. 5.3. Строк виконання зобов’язань Виконавця за Договором може бути продовжено у випадку настання обставин непереборної сили (тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварій, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб) та обставин, які знаходяться поза впливом Виконавця та унеможливлюють виконання ним своїх зобов’язань за Договором (раптове та різке погіршення погодних умов, непрацездатність осіб, залучених до надання Виконавцем Послуг). Виконавець відновлює виконання своїх зобов’язань за Договором за фактом припинення існування обставин, визначених цим пунктом.
  4. 5.4. Виконавець забезпечує повідомлення Замовника про настання подій, визначених пунктом 6.3. Договору, та про продовження строку виконання своїх зобов’язань за Договором.
 6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. 6.1. Усі спори та розбіжності, що виникнуть у процесі виконання умов Договору або у зв’язку з тлумачення його положень вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.
  2. 6.2. Якщо спори та розбіжності залишилися неврегульованими домовленістю Сторін, вони передаються на розгляд суду.
 7. ОКРЕМІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КУРСУ
  1. 7.1. Проходженням уроку вважається проведення цього уроку Виконавцем, у час та за місцем, що були раніше узгодженні Замовником та Виконавцем, та викладенні у даному договорі.
  2. 7.2. Уроком вважається одиниця часу, що становить:
   • курс "Універсальна Англійська"- 90 хвилин.
   • курс "Джуніор 1", "Джуніор 2" та "Тінз"- 60 хвилин.
  3. 7.3. Призупинення курсу навчання, можлива при письмовому підтвердженні неможливості Замовника відвідувати уроки, за два тижні до бажаної дати призупинення курсу. Призупинення курсу можлива на наступні терміни: 
   • для курсу тривалістю 6 місяців призупинення можлива на 14 календарних днів. Пропущені групові заняття будуть компенсовані 2-ма годинами індивідуальних занять. 
   • для курсу тривалістю 9 місяців призупинення можлива на 21 календарний день. Пропущені групові заняття будуть компенсовані 3-ма годинами індивідуальних занять
   • для курсу тривалістю 12 місяців призупинення можлива на 28 календарних днів. Пропущені групові заняття будуть компенсовані 4-ма годинами індивідуальних занять.  
  4. 7.4. Замовник має право передати свій курс навчання третій особі, яка буде зватись Слухач. Узгодивши це з Виконавцем за один тиждень до передачі курсу навчання. Час та дні відвідування занять новим Слухачем вирішує Виконавець. Новому Слухачу передається тільки та кількість занять, яка була сплачена Замовником, та не була пройдена.
  5. 7.5. Замовник має право перевестися в іншу групу для продовження навчання не пізніше ніж після третього уроку, пройденого даною групою.
 8. ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДО БАЗИ ДАНИХ
  1. 8.1. Підписанням Договору Замовник надає Виконавцю, як володільцю бази персональних даних або будь-якому іншому розпоряднику бази персональних даних, призначеному Виконавцем на власний розсуд з метою забезпечення реалізації договірних, господарських, майнових, економічних та інших відносин з контрагентами Виконавця, а також забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку Виконавця, свою безвідкличну письмову згоду на необмежений строк на обробку своїх персональних даних відповідно до зазначеної мети, процедур обробки персональних даних встановлених внутрішніми документами Виконавця з правом на власний розсуд Виконавцю визначати місцезнаходження бази персональних даних, її найменування, призначення, з правом Виконавця на поширення та передачу отриманих персональних даних та відомостей про Замовника, та особи, визначеної замовником у п. 1.2. Договору, серед працівників, контрагентів Виконавця.
  2. 8.2. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує та погоджується, що його письмово повідомлено про включення інформації Замовника, зазначеної в Договорі та додатках до нього, та одержаних в ході виконання Договору, персональних даних до бази персональних даних Виконавця, про мету збору та обробки персональних, а також - про права Замовника, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким можуть передаватися  персональні дані.
 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. 9.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Замовником пропозиції Виконавця у спосіб передбачений пунктом 1.3. даного Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
  2. 9.2. Одностороння зміна умов Договору або порядку його виконання не допускається за виключенням випадків, передбачених даним Договором.
  3. 9.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити умови даного Договору без додаткового погодження з Замовником, шляхом розміщення змін у Договорі на сайті https://redford.ua/. Зміни до договору набирають чинності з моменту розміщення їх на сайті https://redford.ua/.
  4. 9.4. Замовник може на власний розсуд визначити у Додатку до Договору особу, яка отримуватиме Послуги за Договором та матиме права Замовника, визначені Договором, залишаючись відповідальним перед Виконавцем за виконання своїх обов’язків з оплати Послуг та позбавляючись права на їх отримання.